May 20, 2024

Priya soft,Egram soft receipt & payment voucher head download

ईग्राम स्वॉप्ट  जमा बाजू हेड

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
अ.क्रतपशीलमेजर हेड (मुख्य हेड )मायनर हेड ( गौण हेड )ऑबजेक्ट हेड ( उपहेड )
1घरपटटी003510351
2दिवाबत्ती004410141
3आराग्य कर021010112
4हॉटेल कर00459010
5सामान्य पाणीपटटी002510106
6खास पाणीपटटी021510106
7देणग्या40008001
8इतर जमा, किरकोळ00498000
9डेडस्टॉक, पेपर051510344
10अनामत जमा844310255
11माहिती अधिकार फी051510346
12जन्म,मृत्यू,विवाह नोंद फी051510346
13दाखले फी051510346
14व्यवसाय कर004510442
15म.ग्रा.रो.ह.यो160110217
16विकास काम अनुदान160110217
17प.स.स.ग्रा.योजना160110217
18वैयक्तिक शौचालय अनुदान160110217
19सरपंच सदस्य भत्ता जमा160110231
20कर्मचारी किमान  वेतन160110231
21मुद्रांक शुक्ल00359019
22जमीन महसुल अनुदान002990150
23जमीन समानीकरण002990150

ईग्राम स्वॉप्ट  खर्च बाजू हेड

अ.क्रतपशीलमेजर हेड (मुख्य हेड )मायनर हेड ( गौण हेड )ऑबजेक्ट हेड ( उपहेड )
1कार्यालयीन खर्च / सादिलवार251510312
2सरपंच मानधन25151038
3नोकर पगार,इतर सेवा25151038
4प्रवास भत्ता, नोकर वर्ग2151037
5दुरुस्ती व देखभाल खर्च251510323
6डडस्टॉक221010323
7हातपंप वर्गणी221510218
8शौचालय दुरुस्ती221510526
9न.पा.पु कर्मचारी वेतन221510218
10न.पा.पु देखभाल दुरुस्ती221510212
11विहिरी व नलीका देखभाल खर्च221510223
12न.पा.पू विज बिल221510226
13रस्ता वीज दिवा देयक280110312
14ऑफीस वीज बिल280110316
15इंटरनेट बिल251510318
16संगणकीय खर्च251510313
17दिवाबत्ती साहित्य251510313
18कोर्ट व वकील फी251510380
19शिक्षण220210180
20सार्वजनिक आरोग्य221010616
21गटर साफसपाई305410126
22जोड रस्ते, बांधकाम मरामत305410126
23वाचनालय220510218
24टी.सी.एल22151036
25वृक्षारोपण देखभाल440610423

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *