June 24, 2024

नवीन मतदार नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे

१) नमुना ६ :- नवीन मतदार नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

२) नमुना ७ :- मतदार नोंदणी वगळणीसाठी  आवश्यक कागदपत्रे.

२) नमुना ८ – मतदार ओळखपत्रातील दुरुस्तीसाठी आवश्यक कागदपत्रे

४) नमुना ८ अ :- एकाच मतदार संघातील मतदार एका केंद्रातून दुसऱ्या केंद्रात स्थलांतर करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे.

नमुना ६ नवीन मतदार नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे

 • १. आयडेंटीटी  साईझ १ फोटो
 • २. रहिवासी पुरावा :- ( खालीलपैकी एक )

    रेशनकार्ड झेरॉक्स, वीज लाईट बिल, टिलिफोन बिल, भारतीय पासपोर्ट, भाडे करारपत्र,पाणी पट्टी बिल इ.

टीप :- लग्न झालेल्या मुलींचे बाबतीत रेशन कार्ड वर नाव नोंद मसल्स विवाह नोंद दाखल अथवा लग्न पत्रिका जोडावी.

 • ३. जन्माचा पुरावा :- ( खालीलपैकी एक )

     जन्म नोंद दाखला झेरॉक्स, पॅन  कार्ड झेरॉक्स, आधार कार्ड झेरॉक्स, ड्रायविंग लायसन्स झेरॉक्स, १०वी प्रमाणपत्र इ.

 • ४. वय वर्ष २१ पेक्षा अधिक असलेस जोडपत्र ३ भरून जोडावे . 

नमुना ७ – मतदार नोंदणी वगळणीसाठी  आवश्यक कागदपत्रे.

 • १. मयत मतदारांच्या बाबतीत मृत्यूनोंद दाखला जोडावा अथवा कुटूंबातील व्यक्तींचे जबाब जोडावे.
 • २. स्थलांतरित मतदारांच्या बाबतीत ज्या ठिकाणी स्थलांतरित झाले आहेत त्या ठिकाणचे रहिवासी पुरावा घ्यावे .
 • ३. स्थलांतरित मुली / लग्न झालेल्या मुलींचे बाबतीत विवाह नोंद दःखला अथवा लग्न पत्रिका जोडावी.
 • ४. दुबार नोंद असलेले मतदारांच्या बाबतीत त्याच केंद्रात अथवा इतर केंद्रात दुबार नोंद असलेली झेरॉक्स परत जोडावी.

नमुना ८ – मतदार ओळखपत्रातील दुरुस्तीसाठी आवश्यक कागदपत्रे

 • १. जन्म तारीख दुरुस्ती :- ( खालीलपैकी एक )

  जन्म नोंद दाखल झेरॉक्स, पॅन  कार्ड झेरॉक्स, आधार कार्ड झेरॉक्स, ड्रायविंग लायसेन्स झेरॉक्स, १० प्रमाणपत्र इ .

 • २. छायाचित्र दुरुस्ती

   आयडेंटिटी साईझ १ फोटो

 • ३. पत्ता दुरुस्ती :- ( खालीलपैकी एक )

  रेशनकार्ड झेरॉक्स, वीज बिल, टिलिफोन बिल,भारतीय पासपोर्ट, भाडे करारपत्र, पाणी पट्टी बिल ई.

 • ४. मतदारांचे नाव अथवा नातेवाईंकाचे नाव अथवा नाते संबंध दुरुस्ती – ( खालीलपैकी एक )

रेशन कार्ड झेरॉक्स जन्म नोंद दाखल झेरॉक्स, पॅन कार्ड झेरॉक्स, आधार कार्ड झेरॉक्स, ड्रायविंग लायसेन्स झेरॉक्स, १० प्रमाणपत्र इ .

नमुना ८ अ एकाच मतदार संघातील मतदार एका केंद्रातून दुसऱ्या केंद्रात स्थलांतर करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे.

( महत्वाची सूचना – लग्न झालेल्या मुलींना हा अर्ज वापरू नये )

 • 1. मतदार ज्या केंद्रात स्थलांतर होत आहे त्या केंद्रातील खालील पैकी एक रहिवासी पुरावा जोडावा.

  2.  रेशनकार्ड झेरॉक्स, वीज लाईट बिल, टिलिफोन बिल, भारतीय पासपोर्ट, भाडे करारपत्र,पाणी पट्टी बिल इ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *