July 20, 2024

ग्रामपंचायत निवडणूक उमेदवारी अर्जासोबत जोडावी लागणारी कागदपत्रे

आपल्याला माहित आहे ग्रामपंचायत निवडणूक लढवताना आपल्याला उमेदवारी अजासोबत कोणकोणती कागदपत्रे जोडावी लागतात. कोणकोणते प्रमाणपत्र आवश्यक असते हि संपूर्ण माहिती आपल्याला खालीलप्रमाणे पाहणार आहे. आपल्याला ग्रामपंचायत उमेदवारी अर्जासोबत खालिलप्रमाणे कागपत्राची लिस्ट देण्यात आलेली ती आपण जमा करून नामनिर्देशनपत्रासोबत जोडावी.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

आपल्याला ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी सर्वात प्रथम ऑनलाईन अर्ज करावा लागेल त्यानंतर त्या अर्जाची प्रिंट काढावी लागेल ती प्रिंट सोबत आपल्याला खालील कागदपत्र जोडून ती जमा करावी लागतात.

नामनिर्देशनपत्रासोबत जोडावी लागणारी कागदपत्रे

१. उमेदवाराच्या Online भरलेल्या form ची प्रत : आवश्यक त्या सर्व ठिकाणी स्वाक्षरीसह.

२. ग्रामपंचायतीच्या मतदार यादीत उमेदवाराचे नाव ज्या पानावर आहे, त्या पानाची सत्यप्रत.

३. अनामत रक्कम पावती : राखीव प्रवर्ग :- १०० रु. व सर्वसाधारण उमेदवारासाठी :- ५०० रु.

४. राष्ट्रीयकृत बँकेत निवडणुकीसाठी नवीन बँक उघडून त्या खात्याची पासबुकची छायाप्रत.

५. मत्ता व दायित्व घोषणापत्र (विहीत नमुन्यातील.)

६. दिनांक १२/०९/२००१ नंतरच्या ह्यात अपत्यांची संख्या दोनपेक्षा अधिक नसल्याबाबतचे उमेदवाराचे स्वघोषणापत्र.

७. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेबाबतचे विहीत नमुन्यातील प्रमाणपत्र.

८. राखीव प्रवर्गाच्या उमेदवारांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र प्रत./प्रत नसल्यास जात प्रमाणपत्र समितीकडे सादर केलेल्या प्रस्तावाची पोहोच.

९. सदर पोहोचसोबत जात वैधता प्रमाणपत्र निवडून आल्यानंतर १२ महिन्यांच्या आत सादर करण्याचे हमीपत्र.

१०.दैनिक खर्च व एकूण केलेला निवडणूक खर्च विहीत मुदतीत सादर करण्याबाबतचे हमीपत्र.

११. २१ वर्षे पूर्ण होत असल्याबाबतचा पुरावा.

१२. ग्रामपंचायतकडून उमेदवारांनी खालील प्रमाणपत्रे घेऊन अर्जासोबत जोडावीत.

i. ग्रामपंचायत बे-बाकी/थकबाकीदार नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.

ii. ग्रामपंचायतीचा ठेकेदार नसल्याचे प्रमाणपत्र.

iii. शौचालय असल्याचे प्रमाणपत्र.

iv. शौचालय वापरत असल्याबाबत विशेष ग्रामसभेतील मंजूर ठरावाची प्रत.

V. अपवादात्मक परिस्थितीत विशेष ग्रामसभा आयोजीत होऊ शकली नाही तर सहाय्यक गटविकास

अधिकारी यांजकडील ग्रामसेवकाच्या शिफारसीवरून देण्यात आलेले शौचालय वापराबाबतचे प्रमाणपत्र

आपल्याला आता ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी लागणारी कागतपत्रे कोणती आहेत व ती डाउनलोड खालीलप्रमाणे करता येतील.

वरीलप्रमाणे आपण सर्व कागदपत्रे स्वयंघोषणापत्र जमा करावी ती योग्य ती भरावी स्वाक्षरी करावी आणि नामनिर्देशन पत्रासोबत जोडावी. खालीलप्रमाणे आपल्याला ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी लागणारी कागदपत्रे कोणकोणती असतात ती डाउनलोड कशी करावी याबद्दल माहिती देण्यात आलेली आहे, त्यावर क्लिक करून आपण माहिती घेऊ शकता.

ग्रामपंचायत निवडणूक संपूर्ण माहिती येथे क्लिक करा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *