July 20, 2024

निवडणूक प्रक्रियेत उमेदंवारानां नामनिर्देशन पत्रासोबत जोडावयाची आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • मतदार यादीत ज्या पानांवर उमेदवाराचे नाव आहे त्या पानाची झेराक्स प्रत
 • अनामत रक्कम पावती
 • आधारकार्ड झेराक्स
 • अपत्याचे स्वंय घोषणापत्र
 • जातीचे प्रमाणपत्र
 • जात पडताळणी प्रमाणपत्र  नसेल तर जात पडताळणीसाठी सादर केलेली पावती
 • सादर पोहोच पावती बरोबर जात वैधता प्रमाणपत्र निवडून आल्यानंतर 12 महिन्याच्या आत सादर करावयाची हमीपत्र
 • 21 वर्ष पूर्ण होत असल्याबाबतचा पुरावा जसे कि शाळा सोडल्याचा दाखला,सनद
 • शौचालय असल्याबाबतचे व वापराबाबतचे घोषणापत्र

आपल्याला आता ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी लागणारी कागतपत्रे कोणती आहेत व ती डाउनलोड खालीलप्रमाणे करता येतील.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
 • मत्ता व दायित्च स्वंय घोषणापत्र म्हणजेच आपल्या नावावर असलेली प्रापर्टी
 • गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेबाबत विहीत नमून्यातील प्रमाणपत्र
 • मतदान कार्ड ओळखपत्र
 • नवीन खाते काढलेल्या बॅकेचे पासबुक झेराक्स
 • ठेकेदार नसल्याचे स्वंय घोषणपत्र
 • थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र
 • पासपोर्ट फोटो इ.

आपल्याला आता ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी लागणारी कागतपत्रे कोणती आहेत व ती डाउनलोड खालीलप्रमाणे करता येतील.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *