June 24, 2024

ग्रामपंचायत प्रमाणपत्र मागणी साठी पत्र कसे लिहावे

मित्राानो आपल्याला ग्रामपंचायत किंवा कोणत्याही शासकीय कार्यालयात दाखले, प्रमाणपत्र घ्यावे लागते, (उदा. रविाशी दाखला, जन्म प्रमाणपत्र,मयत प्रमाणपत्र, वारसप्रमाणपत्र असे बऱ्याचशे प्रमाणपत्रा आपल्याला कोणत्याणाकोणत्या कामासाठी हवे असतात. …

ग्रामपंचायत प्रमाणपत्र मागणी साठी पत्र कसे लिहावे Read More

ग्रामपंचायत कर्मचारी यांच्या पगारात भरघोस वाढ

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधरण भाग एक – ल, ऑगष्ट 10,2020/ श्रावण 19, शके 1942 अनुसूची अ.क्र कामगारांची वर्गवारी मूळ किमान वेतन दर  ( दर महा रुपये …

ग्रामपंचायत कर्मचारी यांच्या पगारात भरघोस वाढ Read More