May 20, 2024

घरकुल योजना अपात्रते बाबतचे निकष

घरकुल योजना अपात्रते बाबतचे निकष । घरकुल ड योजना । घरकुल योजना २०२२ । सर्वाना घरकुल मिळणार २०२२ पर्यंत सध्या आपल्या गावागावात चर्चा चालू आहे ती …

घरकुल योजना अपात्रते बाबतचे निकष Read More

रमाई आवास घरकुल योजना 2021 pdf download

रमाई आवास घरकुल योजना हि अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांसाठी आहे. या योजने अंतर्गत नवीन घरकुल बांधकामासाठी अनुदान दिले जाते. हे अनुदान साधारणतः १,५३,४२०/- ( एक …

रमाई आवास घरकुल योजना 2021 pdf download Read More

शबरी आवास योजना 2020 अर्ज करा pdf download

आदिवासी उपयोजनेंतर्गत आदिवासी क्षेत्राात येणाऱ्या जिल्हयांतील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी तसेच आदिवासी बाहय क्षेत्राात येणाऱ्या जिल्हयांतील अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना घराचे 269.00 चौ.फु. क्षेत्रा असलेले पक्के घरकुल …

शबरी आवास योजना 2020 अर्ज करा pdf download Read More